Alatskivi Lasteaed

Vastuvõtt

 Alatskivi Lasteaed võtab vastu uusi lapsi. Avalduse leiad siit:
https://files.kooliveeb.ee/site/4/2018-01/28/3398e3c6838eed5c0896acc03a2950/0/LISA_1.docx
Avaldus saata heli.malmiste@gmail.comAlatskivi Lasteaeda laste vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord

  
 Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seadus“ § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Käesolev kord reguleerib Alatskivi Lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist ja sealt laste väljaarvamist.

  
§ 2.  Arvestuse pidamine

 (1)   Arvestust laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt lahkumise kohta peab lasteaia direktor (edaspidi direktor).
(2)   Laste arvestuse õigsuse eest vastutab direktor.
(3)   Laste arvamine lasteaia nimekirja ning sealt väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

  
§ 3.  Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemine

 (1)   Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks täidab lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) avalduse. Avalduse vorm määruse lisa 1.
(2)   Avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras.

  
§ 4.  Lasteaeda vastuvõtmine

 (1)   Lapsi võetakse lasteaeda alates 1,5- eluaastast.
 (2)   Lasteaeda vastuvõtmine toimub järjekorra alusel.
 (3)   Lasteaeda võetakse:
  1) teeninduspiirkonnas alaliselt elavad lapsed;
  2) väljaspool Alatskivi valla territooriumi alaliselt elavad lapsed vabade kohtade olemasolul.
 (4)   Vabade kohtade puudumisel võib lapsevanem jääda lasteaeda kohataotlejate nimekirja.

 

 (1)   Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra ja muude lasteaia tegevust puudutavate üldiste õigusaktidega ning tegevus- ja päevakava ja töökorraldusega lasteaia veebilehel. Nädala- ja operatiivinfo avalikustatakse rühmade stendidel.
 (2)   Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul  informeerib vanem rühmapersonali lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

§ 6.  Rühmade komplekteerimine

 (1)   Direktor teatab vanemale koha eraldamisest ja selle täitmise tähtajast. Lasteaia koha mittetäitmisel antud kuupäevaks ning vanema poolt sellest ette teatamata jätmisel antakse koht järgmisele järjekorras olevale lapsele.
 (2)   Direktor komplekteerib rühmad hiljemalt jooksva aasta 10. septembriks, esitab vastava nimekirja Alatskivi Vallavalitsusele ja kannab andmed EHIS-sse.
 (3)   Vabade kohtade olemasolul võib direktor võtta lapsi vastu kogu jooksva aasta kestel. Õppeaasta kestel lasteaeda vastuvõetud lapsed kinnitab direktor rühma nimekirja täiendavalt oma käskkirjaga ja kannab andmed EHIS-sse.
  

§ 7.  Vanema kohustus lapse lasteaiast lahkumisel

 (1)   Lapse lasteaiast lahkumisest teatab vanem sellest direktorile kirjalikult ette vähemalt viis kalendripäeva ning märgib avaldusele lahkumise kuupäeva. Avalduse vorm määruse lisa 2.
 (2)   Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja osalustasu lapse lasteaiast lahkumise päevani. Tasumata jäetud summa nõutakse lapsevanemalt sisse seaduses sätestatud korras.
  

§ 8.  Lapse lasteaiast väljaarvamine

 (1)   Direktori käskkirjaga arvatakse laps nimekirjast välja, kui:
  1) vanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
  2) väljaspool teeninduspiirkonda elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale kulude katmisel ning ei ole tasunud vallavalitsuse esitatud arvet kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest;
  3) vanem ei ole tasunud lapse eest toitlustus- ja osalustasu kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest ega ole teavitanud direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
  4) meditsiinilise otsuse (arstitõend) kohaselt on lasteaed lapsele antud hetkel vastunäidustatud;
  5) koolikohustuslik laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks ning pole taotlenud koolikohustuse täitmise edasilükkamist.
 (2)   Lasteaiast väljaarvatud laps võetakse lasteaeda tagasi käesoleva korra alusel.
  

§ 9.  Lapse ajutine väljaarvamine lasteaiast

 (1)   Lapse ajutise väljaarvamise korral lasteaiast (kuni kuus kuud) vanema soovil või arsti soovitusel, esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lasteaiast lahkumise aeg, põhjus ning lasteaeda naasmise aeg.
 (2)   Lapsele säilitatakse koht antud rühmas ja vanemal on õigus temale sobival ajal laps rühma tagasi tuua juhul, kui vanem katab igakuiselt kogu äraoleku perioodi jooksul osalustasu, välja arvatud nende kuude eest, millal lasteaed on vallavalitsuse korraldusel suletud. Võlgnevuse korral on direktoril õigus laps lasteaiast välja arvata ja kohta mitte säilitada.

  
§ 10.  Rakendussätted

 (1)   Alatskivi Vallavalitsuse 17. aprilli 2002 määrus nr.9 “Alatskivi Lasteaeda vastuvõtmise ning lahkumise ja väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
 (2)   Määrus jõustub 01.märtsil 2016.a.


 
 


Lisad

LISA_1.docx 11.66 KB

LISA_2.docx 11.28 KB